"Gebiedsontwikkeling, maar ook (wijk)veiligheid blijft mensenwerk"

Vanuit een sociaal- en economisch-geografische achtergrond valt een integrale benaderingswijze te verwachten. Als uitgangspunt van elke opgave zal deze benaderingswijze dan ook zo veel als mogelijk gekozen worden.

Inhoudelijke specialiteiten zijn:

  • Ruimtelijke economie van detailhandel, horeca, dienstverlening en industrie.
  • Ruimtelijke economie en ontwikkeling van gebieden (vastgoedeconomie en "gebiedsontwikkeling").
  • Commerciële vastgoedontwikkeling in binnensteden en dorpscentra.
  • Ontwikkelings-, distributie- en verkeersplanologie.
  • Veiligheid en leefbaarheid in het publieke domein.

De rode draad is tegelijkertijd ruimtelijk functioneren en ruimtelijk ordenen. Regie en sturing zijn essentieel en onmisbaar.

Er worden verschillende vormen van management aangeboden:

  • Gebiedsmanagement
  • Programmamanagement
  • Procesmanagement
  • Projectmanagement
  • Interim-management

De kracht van Eldering M&C ligt in de combinatie van inhoud en vorm, op maat gesneden voor de vraag van de opdrachtgever. Centraal staat de problematiek in een gebied (regio, binnenstad, wijk etc.). Feitelijk fungeert het gebied als opdrachtgever. Vastgoed speelt een rol: als middel (via vastgoed naar een oplossing) of als doel (vernieuwing / uitbreiding van vastgoed).

Advisering en management worden separaat en in combinatie aangeboden. Een voorbeeld hiervan is de effectieve bestrijding van leegstand.

Een leegstandsaanpak die werkt!! 
In de afgelopen jaren is er veel gebeurd in de economie. Door de opeenvolgende crises lijkt niets meer vanzelfsprekend. Het winkellandschap is aan grote veranderingen onderhevig als gevolg van het gebrek aan consumentenvertrouwen en de versnelde ontwikkeling van internet als aankoopkanaal.

De ontwikkeling in de detailhandelsmarkt is sterk vraaggericht, waardoor ondernemers en de aanbieders van (winkel)vastgoed zich sterker dan ooit moeten verdiepen in de klant(groepen). Zij moeten hun ondernemingsstrategie daarop aanpassen. De ruimtelijke gevolgen van deze veranderingen zijn zichtbaar in de winkelgebieden. Ze zijn echter niet voor elk soort winkelgebied hetzelfde. Ze zijn ruimtelijk selectief. 

De maatschappelijke relevantie van deze ontwikkelingen is duidelijk: het (winkel)voorzieningen-niveau dreigt in een aantal situaties in meer of mindere mate af te nemen, waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan. Op andere plekken, waar leegstand zich ruimtelijk concentreert, dreigt verpaupering en verder neergang. 

Eldering Management & Consultancy hanteert een effectieve leegstandsaanpak, die is gebaseerd op inzicht in wat de lokale markt nodig heeft en in wat in die markt haalbaar is. 

Hoe werkt het?
Uitgangspunt is de vraag wat heeft het winkelgebied het eerst/meest nodig? “Het winkelgebied” fungeert daarbij feitelijk als opdrachtgever.Op de langere termijn kan aanpassing van de winkelstructuur (bijv. verplaatsing van een supermarkt) nodig zijn voor de continuïteit. Op de kortere termijn gaat het om bestrijding c.q. voorkomen van leegstand teneinde verdere neergang tegen te gaan. 

De aanpak voor de korte termijn kenmerkt zich door een actieve benadering van onderop. Via de eigenaren wordt achterhaald wat de oorzaak van de leegstand is en waarmee zij kunnen worden geholpen. Dit kan dan bijvoorbeeld gaan om verlaging van de huur en flexibilisering van huurtermijnen, -contracten etc.. Tevens wordt op basis van eigen ervaring een eenvoudig overzicht gemaakt van winkelbranches en –formules, die normaliter aangetroffen zouden worden in het betreffende winkelgebied. Landelijke retailorganisaties worden via het eigen netwerk benaderd en overtuigd van de marktmogelijkheden ter plekke. Tevens wordt regionaal opererend midden- en kleinbedrijf met een expansiestrategie opgespoord, benaderd en overtuigd. 

Zowel de landelijk opererende organisaties als het regionaal opererende midden- en kleinbedrijf worden aangespoord om serieus naar de lokale marktmogelijkheden te kijken en krijgen daarvoor alle relevante informatie aangereikt. 

Door deze actieve benadering wordt vertrouwen gewekt en een relatie opgebouwd, de basis voor succes gelegd. De verschillende actoren worden op deze manier met elkaar “verbonden” èn aan het winkelgebied “gebonden”, de basis voor een langdurig belang in het winkelgebied en daarmee voor meer continuïteit. En daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de “weerbaarheid” van het winkelgebied.